De OuderCommissie stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen school en ouders. Dit met het oog op de verantwoordelijkheid van de ouders voor dat deel van de activiteiten, dat op school gegeven wordt.

De ouders, voogden en verzorgers kunnen zich bij de verkiezingen kandidaat stellen. De verkiezingen en kandidaatstelling vinden plaats in het begin van ieder schooljaar. De leden van de commissie worden gekozen voor een tijdvak van 3 jaar. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De commissie doet tenminste eenmaal per jaar aan de ouders van de school schriftelijk of mondeling verslag omtrent haar functioneren. In het begin van het schooljaar is ook de jaarlijkse algemene vergadering gepland.

De baten
De baten worden verkregen door de vrijwillige bijdrage aan de OuderCommissie. Zij bedragen € 35,00 per jaar, per kind. Bij naar school komen van kinderen na januari is dat € 17,50.
Het is gebruikelijk dat deze vrijwillige bijdrage uiterlijk 15 oktober is overgemaakt naar het rekeningnummer van de OuderCommissie:
NL40 RABO 0140 9955 28 ten name van “Ouderraadcommissie Achtsprong” te Achthuizen.
Vermeldt u daar dan duidelijk de naam van uw kind(eren) bij.
De commissie besteedt deze bijdrage aan diverse activiteiten op school.

Activiteiten
De OuderCommissie verzorgt een heleboel zaken. Bij het Sinterklaasfeest verzorgt zij de presentjes voor de groepen 1 t/m 8. Met verschillende feesten en vieringen versieren zij de school en assisteren het team door een groot aantal taken in overleg over te nemen. Te denken valt hierbij aan Kerstmis, carnaval, Pasen, enz.. Het schoolreisje wordt ook door de OuderCommissie verzorgd. Verder maakt de commissie zich verdienstelijk bij diverse activiteiten die zich in de loop van het schooljaar aandienen en organiseren zij eenmaal per jaar een thema- ouderavond.

U kunt de oudercommissie rechtstreeks benaderen middels het volgende emailadres:
or.achtsprong@dewaarden.nl