Zoals in de wet bepaald is moet er op iedere school een medezeggenschapsraad zijn. Dit om het overleg binnen de school zo goed mogelijk te laten functioneren. In onze medezeggenschapsraad hebben drie personeelsleden en drie ouders zitting, terwijl de directeur adviserend lid en bestuursafgevaardigde is.

Verkiezing Kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn ouders en personeel. Onder de ouders vallen ook voogden en verzorgers van leerlingen. De raad bepaalt de datum van de verkiezing en laat deze aan bestuur, personeel en ouders weten. Indien U zich kandidaat wilt stellen, moet U dit schriftelijk bij de secretaris van de medezeggenschapsraad doen. Bij deze kandidaatstelling dient U schriftelijk te verklaren de grondslag en doelstelling van de school te zullen respecteren. De zittingsperiode is 2 jaar, een aftredend lid kan zich herkiesbaar stellen.

Bevoegdheden en taken In het medezeggenschapsreglement zijn o.a. de bepalingen en bevoegdheden van de raad opgenomen. De medezeggenschapsraad kan tenminste twee maal per jaar de algemene zaken in de school met het bestuur bespreken. De medezeggenschapsraad bevordert naar kunnen de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school. Indien het bestuur en de medezeggenschapsraad het over bepaalde zaken niet eens kunnen worden, kan dit worden voorgelegd aan een geschillencommissie. De taken van de MR zijn o.a. instemming geven op de vaststelling van de onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolbeleid, het SchoolPlan en de schoolgids. Daarnaast wordt haar advies gevraagd inzake bijvoorbeeld personeelsbeleid, financieel beleid en het vakantierooster. De actuele bezetting van de MR staat beschreven in de schoolgids.

Zie onder protocollen het reglement Medezeggenschap Stichting De Waarden.

jaarverslag mr

jaarverslag MR