De Achtsprong ziet ouders als educatieve partners. Dat betekent dat we ouders actief betrekken bij het onderwijs en school. Ouders kennen hun kinderen helemaal en een heel groot deel van de dag zijn de kinderen op school. Ouders en school kunnen dus gezamenlijk heel veel betekenen voor de kinderen als ze hun krachten bundelen. Bij activiteiten, maar ook bij het vormgeven van het onderwijs. Juist ook wanneer het nodig is bij zorg.

Daarom is er een actieve Oudercommissie, een betrokken Medezeggenschapsraad, is communicatie een belangrijk speerpunt en spelen ouders een grote rol in de dagelijkse gang van zaken op De Achtsprong.

U kunt hier veel over lezen in de schoolgids en op deze website op de specifieke pagina’s van bijvoorbeeld de Oudercommissie en Medezeggenschapsraad. Maar als het goed is, zult u hier juist veel over horen.

Ouders vragen ook aan school wat school van de ouders verwacht. Naast betrokkenheid is dat zoals hierboven beschreven ook open communicatie, gebaseerd op wederzijds respect. Dat vraagt natuurlijk iets van de leerkrachten, de kinderen, maar ook van de ouders.

Ieder leerjaar heeft een eigen klassenouder, welke in groep 1 gekozen wordt. Dat is een belangrijke taak, waarbij er een koppeling is tussen de ouders, de Oudercommissie  en de leerkrachten, vooral op praktisch vlak! De klassenouders worden bij naam vernoemd in de schoolgids. Wat de taken van een klassenouder zijn, kunt u lezen in deze toelichting.

 

Richtlijnen ouder-leerling-schoolcommunicatie

Het hele schooljaar door wordt door iedereen veel tijd en energie geïnvesteerd in de communicatie op school.
Soms om bepaalde dingen juist te versterken (hoe gaan we met elkaar om!), soms om dingen echt anders te doen.
Als school(leerkrachten én MR) hebben we nagedacht over succesfactoren, die een goed gesprek tussen ouder en school garanderen. Want  pas als de relatie tussen ouder en school goed is, hebben alle oplossingen voor problemen, moeilijkheden enz. pas kans van slagen. Een kind voelt bijvoorbeeld haarfijn aan of ouders en school gaan voor de oplossing of voor het gelijk krijgen.

Gebaseerd op allerlei inzichten en deskundige input “vanuit het veld” zijn we gekomen tot een  zogenaamde checklist met richtlijnen voor positieve ouder-leerling-leerkrachtcommunicatie. Wanneer alle betrokkenen deze richtlijnen hanteren, ontstaat er voor iedereen een prettige sfeer om zaken te bespreken. Daarnaast beschrijft school op deze manier ook wat zij van de ouders verwacht. Ouders en leerlingen mogen allerlei zaken terecht van school verwachten, maar dat geldt natuurlijk ook andersom.

Voor veel mensen zullen deze richtlijnen “open deuren” zijn. Tocht blijkt regelmatig dat dat niet voor iedereen automatisch geldt.
Mocht u als ouder of verzorger de  checklist met richtlijnen niet meer dan logisch vinden, dan kunt u het slechts ter kennisgeving beschouwen.
In het andere geval weet u als ouder, wat wij als basisschool De Achtsprong verstaan onder “positieve communicatie en respectvolle omgang met elkaar”.

U kunt de richtlijnen downloaden bij het tabblad protocollen.