Onze leerlingen staan aan het begin van hun schoolloopbaan. Hun tijd bij ons is bepalend voor hun vervolgopleiding en uiteindelijke carrière. Het leveren van kwaliteit in scholing en vorming staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Om de kwaliteit van onze scholing te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in:
Evaluatie:
De duidelijke doelen die wij gesteld hebben, worden minimaal eens per vier jaar beoordeeld middels het systeem WMK van ParnasSys. Als team evalueren we hiermee systematisch ons eigen onderwijs. Bovendien houden we regelmatig een personeel, ouder- en leerling tevredenheidspeiling. Eventuele verbeteringen worden opgepakt. De laatste peiling was in november 2018. De ouders gaven on een 7,7 en de leerlingen gaven ons een 8,2. Zaken, die niet goed scoren  worden besproken met het team en de Mr.

Wijzigingen in het beleid worden opgepakt naar aanleiding van de enquêtes

Cito-toetsen:
De leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden bepaald aan de hand van de landelijke Cito. Doordat leerkrachten inzicht hebben in de vorderingen van hun leerlingen en groep als geheel kunnen zij hun instructie goed afstemmen en eventuele achterstanden oppakken. De kleuters maken geen Cito toetsen meer. Dit is sinds 2018 afgeschaft,
Wettelijk is bepaald de vastgestelde (nieuwe) normering van de Cito-toetsen te hanteren. Uitleg van deze normering vindt u in de flyer, die u kunt lezen op deze schoolsite onder het tabblad formulieren.

Handelings gerichte procesdiagnostiek (HGPD):
HGPD  versterkt ‘Passend Onderwijs’ en de ‘één-zorgroute’. Van ‘zorgleerling’ naar ‘kansleerling’ met HGPD!!
HGPD staat voor Handelingsgerichte Procesdiagnostiek. Het is een totaalaanpak om individuele ‘zorgleerlingen’ beter en effectiever te begeleiden. Met HGPD slaagt de leerkracht erin de ontwikkeling van een leerling te stimuleren. De leerling leert zijn of haar ontwikkelingskracht te benutten en méér eigenaar te zijn van de eigen ontwikkeling. HGPD is een manier van denken én van doen. Juist de positieve kwaliteiten en mogelijkheden van de ‘zorgleerling’ worden als uitgangspunt genomen (‘waar is de leerling sterk in?’). Daarmee geeft HGPD een praktische invulling aan ‘pedagogisch optimisme’. Een ‘zorgleerling’ is in deze optiek vooral een ‘kansleerling’.

HGPD is een vorm van begeleiding die zich richt op individuele leerlingen met een hulpvraag of een speciale onderwijsbehoefte. Op De Achtsprong hanteren we hierbij het principe: “zonder ouders geen HGPD”. Als ouder kent u namelijk uw kind door en door en oplossingen hebben alleen kans van slagen als school en thuis gezamenlijk een vangnet creëeren en dus samenwerken. Ongeveer 8x per schooljaar worden er daarom dagen ingeroosterd, waarop HGPD-gesprekken plaatsvinden tussen school en ouders, eventueel aangevuld met deskundigen. Een HGPD-gesprek kan eenmalig plaatsvinden, maar soms is het nodig om daar een cyclus van te maken.

Bij iedere uitnodiging voor een HGPD-gesprek ontvangen ouders digitaal een flyer met een toelichting op HGPD. Klik hier om de flyer te lezen.

Onderwijs op maat:
Waar nodig passen wij de instructie en verwerking van de stof aan aan het niveau van de individuele leerling. En daar gaan we heel ver in. Onze beschrijving van de zorgniveau’s laat heel duidelijk zien, volgens welke vaste werkwijze het opbrengst gericht werken (OGW) vorm en inhoud wordt gegeven. U kunt de 1-zorgroute en beschrijving van de zorg op De Achtsprong downloaden op deze website op de pagina protocollen. Al onze leerkrachten worden getraind op het zogenaamd afstemmen op de onderwijsbehoefte van het individuele kind en opbrengst gericht werken, onder andere door middel van scholing, opleiding en intervisie.

Vastlegging:
Door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (inspectie, bevoegd gezag, (G)MR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie.

Schoolspecifiek zorgprotocol
We werken met een schoolspecifiek zorgprotocol, welke u kunt downloaden op de pagina protocollen op deze site.

Dyslexiekaart
Kinderen met een dyslexie (onderkennende) verklaring werken op De Achtsprong met een dyslexiekaart. Het kind maakt (jaarlijks) samen met de ouders en school afspraken over de faciliteiten, die hem/haar geboden worden op grond van de verklaring. U kunt de dyslexiekaart bekijken op de pagina protocollen.

Toekomstvisie:
Natuurlijk kijken wij als school verder dan het lopende schooljaar. In het schoolplan 2015 – 2019 leggen we diverse ontwikkelingsdoelen vast, zodat we ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit versterken en “toekomstproof” maken.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat we enerzijds voldoen aan de eisen die de schoolinspectie stelt en we anderzijds ook onze eigen ambitieuze doelen behalen.

Uiteindelijk leidt dit tot onze belangrijke einddoel: uw kind middels gedegen, modern onderwijs voorbereiden op een eigen plaats in de maatschappij en op de toekomst (21st century skills).