Lesmethodes

ICT
Op school maken we gebruik van computers als hulpmiddel in ons onderwijs.
De kinderen leren een aantal vaardigheden die duidelijk omschreven staan in een leerlijn. Vaardigheden die ontwikkeld worden zijn bijv. het werken in Word en het maken van een presentatie op het digitale schoolbord. Daarnaast is bewust leren omgaan met internet een doel.

Het onderwijs op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen wordt vormgegeven middels Snappet. Iedere leerling van groep 5 t/m 8 werkt met een eigen tablet. De leerkracht geeft gewoon de instructie zoals onderstaande methodes voorschrijven (aangepast aan de onderwijsbehoeften van de groep), maar de verwerking en het werken aan leerdoelen gebeurt op de tablet. De tablet is dus de vervanger van het boek, het schrift, de weektaak, extra oefenstof en moeilijkere leerstof. Want de tablet genereert aan de hand van de opgaven, die de leerlingen maken juist makkelijkere of moeilijkere opgaven.

Onze ervaring is dat het werken op die manier (op niveau van de leerling met leerdoelen) een enorme positieve impuls geeft aan het niveau, maar zeker ook aan het werkplezier van de kinderen.

Meer over Snappet kunt u lezen op de pagina ICT van deze website.

Reken- en wiskundeonderwijs: Wereld in Getallen versie 4
wereld in getallen
We gebruiken in de leerjaren 1 t/m 8 een nieuwe rekenmethode “Wereld in Getallen”. Aan de hand van herkenbare situaties brengen wij leer- en denkprocessen op gang. De kinderen worden gestimuleerd oplossingsstrategieën te ontwikkelen. Op deze wijze raken de kinderen vertrouwd met reken- en wiskundige oplossingsmethoden. De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. De nieuwe versie van De wereld in getallen bevat nog meer oefening en herhaling. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op 3 niveaus.

 

Taal- en spellingonderwijs incl. woordenschatprogramma: Taalactief versie 4
taalactief
In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de lesmethode Taalactief. Elke week wordt gewerkt aan taalbeschouwing, woordenschat, spelling, grammatica en technisch lezen. We maken gebruik van de computerprogramma’s van Taalactief om aan de inoefening te werken. Daarnaast krijgen de kinderen les in begrijpend lezen.

Aanvankelijk leesonderwijs: Veilig leren lezen

veilig leren lezen
De methode Veilig Leren Lezen biedt in de groep 3 de leerkrachten de mogelijkheid om voorbereidend bezig te zijn met het leren lezen. Dit leesproces loopt vanzelf over in het zelfstandig gaan lezen. Soms gebeurt dit al in groep 2, meestal in groep 3. Deze methode geeft leerkrachten de mogelijkheid kinderen zowel individueel als in groepjes te helpen.

Voortgezet leesonderwijs: Estafette
estafette
Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met de methode ‘Estafette’.
Deze methode voor voortgezet technisch lezen zorgt voor bevordering en borging
van het leesniveau t/m groep 8. (vanaf schooljaar 2014-2015)

Begrijpend lezen: Grip op lezen
gripoplezen
Grip op lezen is een compacte methode, omdat het een zeer efficiënte didactiek hanteert. Kinderen leren begrijpend en studerend lezen aan de hand van 7 leesstrategieën.
Daarmee krijgen ze handvatten om elke tekstsoort te kunnen lezen en interpreteren.
Grip op lezen voldoet aan de kerndoelen en sluit aan bij de nieuwe referentieniveaus 1S/2F. De 7 leesstrategieën zijn door deskundigen ontwikkeld en hebben hun waarde in de praktijk bewezen. De kinderen krijgen hiermee zelfvertrouwen en worden betere lezers.De 7 leesstrategieën van Grip op lezen zijn:

1. Doel bepalen Waarom lees ik de tekst?
2. Voorspellen Waar gaat de tekst over?
3. Voorkennis ophalen Wat weet ik al over het onderwerp?
4. Herstellen Wat doe ik als ik het niet meer snap?
5. Vragen stellen Welke vragen zie ik?
6. Visualiseren Welk plaatje past bij de tekst?
7. Samenvatten Hoe vat ik de tekst samen?

 

Elke leesstrategie komt in elk leerjaar van groep 5 tot en met 8 terug. De strategieën worden steeds verder uitgebreid. In groep 4 wordt een selectie van strategieën aangeboden. Voor een goed begrip van de tekst legt Grip op lezen moeilijke woorden uit. Ook de tekstbegrippen, die nodig zijn bij begrijpend en studerend lezen, worden aangeboden. Kinderen moeten uiteenlopende teksten leren herkennen en interpreteren. Daarom bevat Grip op lezen een grote variatie aan tekstsoorten. Grip op lezen besteedt ook aandacht aan het vergelijken van informatie en meningen en aan opzoekvaardigheden. Vanaf groep 6 wordt hiermee geoefend

Studerend lezen: Blits
Blits-overzicht_huge

Om informatieverwerking te trainen, zoals het lezen van registers, grafieken en tabellen gebruiken we in de hoogste groepen de methode ‘Blits’ (vanaf schooljaar 2014-2015)

Schrijfonderwijs: Pennestreken
pennenstreken

In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij de leesmethode Veilig Leren Lezen. In groep 8 mogen de kinderen hun eigen handschrift gebruiken ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwjs. T/m groep 7 schrijven de kinderen met vulpen (vanaf medio groep 4), tenzij dit motorisch gezien onoverkomelijke problemen veroorzaakt.

Engels: Take it easy!
take-it-easy

 

 

 

In alle groepen, dus van groep 1 t/m 8, krijgen de leerlingen iedere week Engels. In groep 1 t/m 4 is de methode digitaal: liedjes, raadsels en spellen. Vanaf groep 5 werken de kinderen behalve digitaal ook in een werkboek. Vooral het oefenen in de praktijk is een belangrijk onderdeel van de lessen, bijvoorbeeld door toneelspellen.

Biologie: Natuurlijk
Natuurlijk
De stof wordt in thema’s aangeboden, zoals groeien, samen doen, maken, veranderen en verantwoordelijkheid voor het omgaan met het milieu.

Geschiedenis: Bij de tijd
Bij_de_tijd
Naast de gebeurtenissen in het verleden legt deze methode ook verbanden met het heden. Zo leren de kinderen dat wat vroeger gebeurde ook nu nog een rol speelt. Ook geeft de methode mogelijkheden om de geschiedenis van de eigen plaats een rol te laten spelen bij het geschiedenisonderwijs.

Aardrijkskunde: Meander incl. topografieprogramma en wereldoriëntatie groep 3-4
meander

Meander laat zien dat aardrijkskunde overal in het dagelijks leven aanwezig is. De volgende thema’s komen aan bod: onderweg, om ons heen, waterland, platteland, over de grens. In groep 6 staat Nederland centraal. Na 4 lessen is er een afsluitende toets. De kinderen leren dit jaar ook topografie. Elke derde les is een aparte topografieles, zodat de kinderen zich alleen hierop hoeven te concentreren en ze de topografie beter onthouden. De topografie sluit bij het thema aan, zodat het meer betekenis krijgt voor de kinderen. Topografie oefenen de leerlingen ook op de computer.

Verkeer 

klaar over

 

 

 

 

 

Middels de methode Klaar…over leren we kinderen omgaan met hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Er wordt natuurlijk verkeersinzicht bij gebracht en de kinderen worden zich bewust van de 5 rollen, die ze in het verkeer vervullen (wandelen, fietsen, spelen, meerijden en in het openbaar  vervoer.
Naast de verkeeslessen organiseert de werkgroep verkeer, bestaande uit leerkrachten en ouders, twee maal per jaar een verkeersdag met verschillende activiteiten voor de kinderen op hun eigen nivea
u. De eerste dag is het trainen van de behendigheid in het verkeer en de tweede dag staat in het teken van verkeersveiligheid.
De gehele verkeerseducatie is opgenomen in het schoolverkeersactieplan.

Inmiddels heeft de school het label “School op Seef” behaald (september 2016)school op seef


Engels

engels

 

 

 

 

In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode ‘The team on the move’. De meeste aandacht gaat uit naar het luisteren en spreken. Daarnaast wordt een begin gemaakt met schrijfvaardigheid.

Crea: Moet je doen
Moetjedoen

 

 

*muziek
*tekenen
*handvaardigheid
*dramatische vorming

Gymnastiek spel, dans en beweging: Basislessen bewegingsonderwijs

Basislessen
Bewegen is voor kinderen erg belangrijk. Zeker voor jonge kinderen is het nodig dat ze leren af kunnen wisselen met bewegen. Door het spel ontwikkelen ze hun motorische en sociale vaardigheden, leren ze zich mondeling uit te drukken enzijn ze ruimteverkennend bezig, wat bijvoorbeeld weer belangrijk is voor het goed kunnen rekenen. De kinderen van de groepen 1 en 2 spelen iedere ochtend en middag één keer. Dat gebeurt in de speelzaal of buiten.We gebruiken voor de ‘toestellengym’ en de spellessen de methode ‘Basislessen Bewegingsonderwijs’ voor groep 3 t/m 8.

 

Anti-pestprogramma: Kanjertraining
zie op deze website pagina schoolafspraken en kanjeren

kanjer

 

 

 

 

 

 

Burgerschapskunde
Burgerschapskunde betekent dat kinderen moeten leren dat zij onderdeel zijn van een gemeenschap en dat van hen verwacht wordt dat zij daarin actief deelnemen. Scholen in Nederland zijn volgens de Onderwijsraad vrij in de manier waarop ze leerlingen burgerschap bijbrengen. Dat kan in een apart vak, maar dat hoeft niet. Goed burgerschap begint volgens de raad op schoolniveau waar kinderen moeten leren zich te gedragen volgens bepaalde regels. Dit is binnen het Kanjerconcept verankerd.Op onze school wordt dit onderdeel verweven in de verschillende vakken, groeps- en schoolactiviteiten en in de leerlingenraad.

 

Actueel
Facebook
Ouderavond plannen