Vakantieregeling 2018-2019

1e schooldag 27-08-2018
Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019
Meivakantie 19-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart 27-05-2019 t/m 31-05-2019
Waardendag 05-10-2018
Zomervakantie 22-07-2019 t/m 31-08-2019

Buiten dit vakantierooster is het mogelijk dat er per schooljaar een aantal studiedagen worden ingepland.
Deze studiedagen staan vermeld in de schoolkalender en nieuwsbrief.


Buiten dit vakantierooster is het mogelijk dat er per schooljaar een aantal studiedagen worden ingepland.

Deze studiedagen staan vermeld in de schoolkalender en nieuwsbrief.


(Extra) verlof
Om (extra)verlof aan te vragen dient u één van de verlofaanvraagformulieren in te vullen, die te dowloaden zijn onder het tabblad Formulieren op deze website of af te halen bij de directie van de school.
De directie is bevoegd om maximaal 10 extra vrije dagen per jaar goed te keuren, echter uitsluitend op grond van wettelijke criteria.
Er worden nogal wat eisen gesteld aan de gronden, waarop dat verlof toegekend gebaseerd en toegekend mag worden.
In het kort gezegd kan verlof worden toegekend bij bepaalde feestelijke gelegenheden zoals een huwelijk van een familielid tot en met de derde graad. Of een 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. Ook in geval van overlijden van naaste familie wordt verlof toegekend voor bepaalde periode.

Uitgebreide voorwaarden treft u aan bij het “aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties andere gewichtige omstandigheden tot ten hoogte 10 schooldagen per jaar”.
De directie van De Achtsprong stelt zich op het standpunt, dat de wettelijke bepalingen strikt gevolgd moeten worden teneinde een weloverwogen en verantwoorde eindbeslissing te kunnen nemen, zonder dat er sprake is van enige willekeur of ongelijke kansen. In de bepaling is opgenomen dat de directie bevoegd is om een beslissing te nemen. Daar wordt mee bedoeld: een beslissing op grond van de bepalingen.

Mocht u het als ouders/verzorgers niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunt u bezwaar aantekenen.

Ziekmelding
Indien uw kind niet (op tijd) op school kan zijn, zijn ouders verplicht dat op school te melden, bij voorkeur vóór 8.30 uur.

Dat kan telefonisch via nummer (0187) 63 12 46.

School heeft in het protocol opgenomen dat de leerkracht van uw kind contact opneemt vóór 9.00 uur als uw kind niet op school is verschenen (‘s middags vóór 13.30 uur).

Afmelding i.v.m. ziekenhuisbezoek (of andere medische gronden)
Afmeldingen t.g.v. bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek kunnen eventueel per email doorgegeven worden. Het betreft dan uitsluitend afmeldingen, die minimaal enkele dagen voorafgaand aan de afwezigheid al bekend zijn.
Nadrukkelijk vermelden we dat het gaat om afmelding op medische gronden. Het gaat niet om afmelding op grond van wettelijke bepalingen m.b.t. extra verlof.