Vakantieregeling 2016-2017

1e schooldag 22-08-2016
Herfstvakantie 17-10-2016 t/m 21-10-2016
Kerstvakantie 26-12-2016 t/m 06-01-2017
Voorjaarsvakantie 27-02-2017 t/m 03-03-2017
Goede vrijdag 14-04-2017
Tweede Paasdag 17-04-2017
Meivakantie 24-04-2017 t/m 05-05-2017
Hemelvaart 25-05-2017 en 26-05-2017
Pinksterdag 05-06-2017
Zomervakantie 10-07-2017 t/m 18-08-2017

Buiten dit vakantierooster is het mogelijk dat er per schooljaar een aantal studiedagen worden ingepland.
Deze studiedagen staan vermeld in de schoolkalender en nieuwsbrief.

Vakantieregeling 2017-2018 (VOLGEND SCHOOLJAAR)

1e schooldag 21-08-2017
Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018
Goede vrijdag 30-03-2018
Tweede Paasdag 02-04-2018
Koningsdag 27-04-2018 
Meivakantie 30-04-2018 t/m 11-05-2018
TweedePinksterdag 21-05-2018
Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018

Buiten dit vakantierooster is het mogelijk dat er per schooljaar een aantal studiedagen worden ingepland.
Deze studiedagen staan vermeld in de schoolkalender en nieuwsbrief.


(Extra) verlof
Om (extra)verlof aan te vragen dient u één van de verlofaanvraagformulieren in te vullen, die te dowloaden zijn onder het tabblad Formulieren op deze website of af te halen bij de directie van de school.
De directie is bevoegd om maximaal 10 extra vrije dagen per jaar goed te keuren, echter uitsluitend op grond van wettelijke criteria.
Er worden nogal wat eisen gesteld aan de gronden, waarop dat verlof toegekend gebaseerd en toegekend mag worden.
In het kort gezegd kan verlof worden toegekend bij bepaalde feestelijke gelegenheden zoals een huwelijk van een familielid tot en met de derde graad. Of een 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. Ook in geval van overlijden van naaste familie wordt verlof toegekend voor bepaalde periode.

Uitgebreide voorwaarden treft u aan bij het “aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties andere gewichtige omstandigheden tot ten hoogte 10 schooldagen per jaar”.
De directie van De Achtsprong stelt zich op het standpunt, dat de wettelijke bepalingen strikt gevolgd moeten worden teneinde een weloverwogen en verantwoorde eindbeslissing te kunnen nemen, zonder dat er sprake is van enige willekeur of ongelijke kansen. In de bepaling is opgenomen dat de directie bevoegd is om een beslissing te nemen. Daar wordt mee bedoeld: een beslissing op grond van de bepalingen.

Mocht u het als ouders/verzorgers niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunt u bezwaar aantekenen.

Ziekmelding
Indien uw kind niet (op tijd) op school kan zijn, zijn ouders verplicht dat op school te melden, bij voorkeur vóór 8.30 uur.

Dat kan telefonisch via nummer (0187) 63 12 46.

School heeft in het protocol opgenomen dat de leerkracht van uw kind contact opneemt vóór 9.00 uur als uw kind niet op school is verschenen (’s middags vóór 13.30 uur).

Afmelding i.v.m. ziekenhuisbezoek (of andere medische gronden)
Afmeldingen t.g.v. bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek kunnen eventueel per email doorgegeven worden. Het betreft dan uitsluitend afmeldingen, die minimaal enkele dagen voorafgaand aan de afwezigheid al bekend zijn.
Nadrukkelijk vermelden we dat het gaat om afmelding op medische gronden. Het gaat niet om afmelding op grond van wettelijke bepalingen m.b.t. extra verlof.