Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvangbegeleider, hulpverlener, zelfstandige beroepsbeoefenaar kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee.

Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld.
Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signaleren van vermoedens van  (huiselijk) geweld.

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat een professional moet doen bij vermoedens van (huiselijk) geweld en mishandeling.
Stap 1: kaart brengen van signalen ( vaak door leerkracht);
Stap 2: overleggen met een collega (intern zorgteam: vertrouwenspersoon, IB en directie) en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG);
Stap 3: gesprek met de cliënt (altijd samen met een lid van het zorgteam);
Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling (eventueel in overleg met GGD en/of SMW);
Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht.
Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode.
De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem houvast bij die afweging.

De Achtsprong hanteert de meldcode (schoolspecifiek) en voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting. De volledige meldcode is te downloaden via de schoolsite onder tabblad protocollen.

Op De Achtsprong zijn alle leerkrachten geschoold op het gebied van omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor leerkrachten en het hanteren van de meldcode en is een aandachtsfunctionaris meldcode aangesteld (dhr. M. van Bers), die het aanspreekpunt is voor alle aspecten, die te maken hebben met de meldcode.
De interne begeleiding heeft nascholing gevolgd op het gebied van communiceren over geweld, grensoverschrijdend gedrag door een collega en omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor medewerkers met een zorgtaak in het P(S)O.